Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

De CONSUMENTEN en zakelijke KLANTEN worden gezamenlijk aangeduid door het woord "KLANT". Indien er specifieke bepalingen van toepassing zijn op de CONSUMENT, dan worden die met het woord "CONSUMENT” in datzelfde artikel aangeduid. Deze specifieke bepalingen vullen aan of wijken af van de bepalingen die van toepassing zijn op de KLANT in welk geval deze specifieke bepalingen prevaleren. Deze specifieke bepalingen nooit van toepassing op de zakelijke KLANT.

DEFINITIES:

IDC CARS: de Opdrachtnemer, de Partij die de opdracht aanneemt, hierna “IDC”;

De KLANT: de KLANT, de Opdrachtgever, zowel de zakelijke Partij die IDC de opdracht geeft om diens voertuig te homologeren als de particuliere partij - de Consument;

De CONSUMENT: de KLANT, de Opdrachtgever, de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, en die overeenkomstig Boek I, Titel 1, artikel I.1 2° Wetboek Economisch Recht (WER) wordt aanzien als CONSUMENT;

De Dienstverlening: alle handelingen die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst(en) en/of opdracht(en): van het aankopen van een geschikt voertuig, het importeren van het voertuig, het ombouwen van het voertuig tot ‘lichte vracht’, het transport naar het keuringsstation en de keuring; voor de aankoop en import van een voertuig zijn evenwel andere regels van toepassing.

De Bestelbon/Volmacht: de Overeenkomst, de volledige opsomming van alle in het kader van de dienstverlening gemaakte (bijzondere) afspraken tussen IDC en de KLANT. De getekende Offerte(s) tezamen met de Algemene Voorwaarden vormen het geheel van de tussen Partijen geldende afspraken.ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening aan de KLANT met uitzondering van wijzigingen, welke beide Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de KLANT. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere voorwaarden van de KLANT wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere Overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.

1.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst(en) en de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst(en).

1.5 De KLANT bestelt de door IDC verleende diensten steeds in zijn eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door één of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover IDC uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.ARTIKEL 2. OFFERTES

2.1 De Offerte bevat een omschrijving van de dienstverlening zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de verstrekte informatie en is exclusief BTW, tenzij de KLANT een CONSUMENT is. De Offerte is beperkt tot hetgeen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Offertes van IDC gelden uitsluitend onder voorbehoud van beschikbaarheid van het nodige materieel.

2.2 De Offertes van IDC gelden gedurende één (1) maand tenzij anders vermeld op de Offerte.

2.3 IDC is slechts aan een Offerte gebonden als deze door de KLANT binnen de op de Offerte aangegeven geldigheidsperiode schriftelijk werd aanvaard door ondertekening van de Bestelbon/Volmacht, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen. Zolang geen getekende Volmacht/Bestelbon voorligt, kan de KLANT de uitvoering van de Overeenkomst niet afdwingen.ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst komt pas tot stand bij de ondertekening van de Volmacht/Bestelbon door beide partijen. Elke wijziging of aanvulling op de Volmacht /Bestelbon dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door IDC.

3.2 IDC heeft het recht om, zonder daardoor schadeplichtig te worden, de Overeenkomst(en) te wijzigen als wet- en regelgeving IDC daartoe verplicht. Als een wijziging in de wet- en regelgeving voor IDC eveneens een kostenverhoging met zich meebrengt om de dienstverlening ten behoeve van de KLANT te verrichten, komt deze kostenverhoging voor rekening van de KLANT.ARTIKEL 4. PRIJS

De Prijs is de vergoeding voor de transformatie, homologatie en validatie van het voertuig en wordt vermeld in de Offerte. De Prijs is, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, inclusief transport naar de keuring. De Prijs is exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen:

 • BTW;
 • De verzekering van het voertuig tijdens het transport;
 • Kosten van stalling;
 • Kosten van reiniging indien niet in orde (zie artikel.11)
 • Kosten van keuring indien niet in orde (zie artikel.11)
 • Brandstof (forfait);
 • Extra keuring(en) voorgeschreven door de overheid;
 • Herkeuring voor andere zaken dan met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Alle prijsopgaven en prijzen die IDC in rekening brengt, zijn afhankelijk van de op het moment van de aanbieding of bij het tot stand komen van de Overeenkomst geldende prijzen. Als zich na het uitbrengen van een aanbod of na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is IDC gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

CONSUMENT
Als de KLANT een CONSUMENT is, is de BTW in de Prijs INBEGREPEN.ARTIKEL 5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 Tenzij IDC met de KLANT schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling van het totaal verschuldigde bedrag uiterlijk bij het afhalen/ levering van het voertuig te hebben plaatsgevonden. IDC behoudt zich eveneens het recht voor om een voorschot te vragen.

5.2 Indien uitdrukkelijk betaling achteraf is overeengekomen dient de betaling uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum door IDC te zijn ontvangen, zonder dat de KLANT enige korting, beroep op verrekening, opschorting of inhouding toekomt.

5.3 Facturen die niet schriftelijk geprotesteerd zijn binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum, worden verondersteld zonder voorbehoud aanvaard te zijn door de KLANT.

5.4 IDC heeft het recht om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Klant op zijn verbintenissen onder de Overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de KLANT te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen vorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat IDC kan laten gelden.

5.5

5.6 Als de KLANT de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is de KLANT van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke verwijlinterest verschuldigd evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande factuurbedrag met een minimum van 40 Euro per factuur, onverminderd het recht van IDC om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien IDC bewijst dat de door haar geleden schade groter is.

5.7 Als naar het oordeel van IDC gegronde vrees bestaat dat de KLANT tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen, is IDC gerechtigd te vorderen dat de KLANT deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt.ARTIKEL 6. NETTING

Enkel indien de KLANT, GEEN CONSUMENT is.

In overeenstemming met de bepalingen van art. 14 en 15 van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 (WFZ), verklaren Partijen zich akkoord met het principe van ‘netting’ in het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop. In voorkomend geval zullen Partijen van rechtswege alle actuele bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar compenseren en verrekenen. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door Partijen doorgevoerde schuldvergelijking.ARTIKEL 7. UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

CONSUMENT
Indien de KLANT een CONSUMENT is in de zin van het WER zoals omschreven onder de definities in aanhef van deze Algemene Voorwaarden, heeft deze het recht, binnen een termijn van veertien (14) dagen die begint op de dag na het sluiten van de Overeenkomst, deze te ontbinden zonder opgave van reden, zo de verkoop op afstand plaatsvond. Hierop bestaan echter wettelijke uitzonderingen. Het herroepingsrecht is uitgesloten bij:

 • Voertuigen die specifiek voor de KLANT werden gemaakt, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot: de specifieke ombouw van het voertuig.
 • Voertuigen die van persoonlijke belettering zijn voorzien of van persoonlijke aard zijn.

IDC doet expliciet een beroep op deze uitzondering op het herroepingsrecht voor de CONSUMENT. Het herroepingsrecht is bijgevolg uitgesloten. Het herroepingsrecht is ook uitgesloten indien de KLANT geen CONSUMENT is of het voertuig voor beroepsmatige of voor gemengde privé- en beroepsmatige doeleinden heeft gekocht.ARTIKEL 8. LEVERTERMIJN

De levertermijn betreft enkel de fysieke ombouw van het voertuig en wordt vermeld op de Volmacht/Bestelbon, doch is louter indicatief en niet bindend. Indien een voorschot bedongen werd, gaat de leveringstermijn pas in na betaling van dit voorschot.

IDC zal in geen geval aansprakelijk zijn wegens laattijdige levering indien deze vertraging te wijten is aan de KLANT, overmacht, onvoorziene omstandigheden of aan enige vertraging door derden of door overheidsbeslissingen. In voorkomend geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging.

Ingeval van laattijdige levering die volledig te wijten is aan IDC, zal een nieuw leveringstijdstip met de KLANT overeengekomen worden, die volledig ten laste van de IDC valt.

Het verkrijgen van eigendomsbewijzen CAT N1 en validatiekeuring lichte vracht België betreft een inspanningsverbintenis. IDC kan op geen invloed uitoefenen op de duur of de uitkomst van het verlenen van de documenten. Als de goedkeuring niet verleend zou worden of indien de documenten met vertraging afgegeven worden, is IDC niet aansprakelijk voor mogelijke schade voor de KLANT.

Indien de hogergenoemde documenten door de betrokken autoriteiten/instanties niet worden afgegeven, ontslaat dit de KLANT niet van diens betalingsverplichtingen.

CONSUMENT
Ook voor de CONSUMENT betreft de levertermijn enkel de fysieke ombouw van het voertuig en gelden de bepalingen inzake levering eigendomsbewijzen en validatiekeuring op gelijke wijze.

Voor de Consument bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst bij gebreke aan een overeengekomen tijdstip. Wanneer IDC er niet in slaagt om zijn verplichtingen na te komen op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30), dient IDC de Consument binnen de vijf (5) werkdagen te contacteren om een nieuw leveringstijdstip vast te leggen. Indien IDC de nieuwe leveringstermijn niet naleeft dan heeft de CONSUMENT recht op de ontbinding van de Overeenkomst.

In dergelijk geval van beëindiging zal IDC spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 40 Euro per factuur, onverminderd het recht van de KLANT om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien de KLANT bewijst dat de door haar geleden schade groter is. Deze schadevergoeding is gelijkwaardig aan die in artikel 5.6.ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

IDC kan retentierecht uitoefenen op al hetgeen IDC voor of namens de KLANT onder zich heeft op het voertuig of andere zaken, indien en voor zolang als de KLANT de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet geheel voldoet en /of de KLANT de kosten van eerdere door de IDC verrichte werkzaamheden aan datzelfde voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet en/of de KLANT andere vorderingen die voorvloeien uit de contractuele relatie met IDC niet of niet geheel voldoet (bijv. de stallingskosten), inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de KLANT krachtens enige Overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens IDC verschuldigd is of zal zijn.ARTIKEL 10.WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

10.1 IDC komt met de KLANT een vaste prijs voor de te verrichten werkzaamheden overeen. Als echter tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd.

10.2 Als een richtprijs is overeengekomen, is IDC, zonder overleg met de KLANT, gerechtigd de prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en deze aan de KLANT door te berekenen indien een deugdelijke afronding van de overeenkomst zulks verlangt. Als de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal IDC vooraleer tot uitvoering over te gaan met de KLANT overleggen.

10.3 In geval de KLANT toevoegingen of veranderingen wenst, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de KLANT. IDC zal de KLANT tijdig informeren over de extra kosten.

10.4 Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. Als de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan geeft IDC pas uitvoering aan de overeenkomst nadat de KLANT akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van IDC op en is voor de KLANT geen grond om de Overeenkomst te ontbinden. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan IDC een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

10.5 Als na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de KLANT, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij IDC de onjuistheid van de door de KLANT verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken.

Als na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de KLANT, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij IDC de onjuistheid van de door de KLANT verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken.ARTIKEL 11. VEREISTEN VOERTUIG

De KLANT dient het voertuig schoon en (keuring)technisch in orde binnen te brengen bij IDC. Als echter het voertuig vuil en technisch niet in orde is, zal IDC het voertuig reinigen en de kosten van keuring voorschieten. Deze kosten worden integraal doorgerekend aan de KLANT en dienen ten laatste bij afhaling voldaan te worden.ARTIKEL 12.AFLEVERING

12.1 Het voertuig wordt geleverd op de vestigingsplaats van IDC, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

12.2 Als het voertuig niet binnen twee (2) kalenderdagen vanaf het tijdstip dat IDC aan de KLANT heeft medegedeeld dat het voertuig gereed staat, is opgehaald, wordt het voertuig vanaf het verstrijken van deze twee (2) kalenderdagen in ieder geval voor rekening en risico van de KLANT bewaard in stalling bij IDC. In voorkomend geval is IDC bevoegd bewaarloon te berekenen van tien (10) euro per dag (excl. btw). Eventuele verplaatsing van het voertuig geschiedt voor rekening en risico van de KLANT.

12.3 In de KLANT ondanks een aanmaning daartoe het voertuig niet binnen drie (3) maanden heeft afgehaald van de door IDC aangeduide opslagplaats, heeft IDC het recht (zonder afbreuk te doen aan haar recht de gedwongen uitvoering na te streven) om het voertuig naar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te recupereren al hetgeen zij van de KLANT te vorderen heeft, onverminderd de aan IDC toekomende rechten.ARTIKEL 13.KLACHTEN

SCHADE AAN HET VOERTUIG
13.1 De KLANT heeft de verplichting om onmiddellijk bij het afhalen van het voertuig of bij aflevering van het voertuig te onderzoeken of sprake is van uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen, deuken, schade e.d., die niet aanwezig waren op het moment van aanlevering van het voertuig. Ten aanzien van dergelijke uiterlijk waarneembare gebreken is geen klacht meer mogelijk nà de feitelijke inontvangstname of aflevering, onder voorbehoud van door de KLANT te leveren bewijs dat de uiterlijk waarneembare gebreken door toedoen van IDC zijn veroorzaakt.

VERDWENEN GOEDEREN
13.1 IDC is niet verantwoordelijk voor goederen die zich in het voertuig bevonden en verdwenen zouden zijn. De KLANT wordt geacht het voertuig af te leveren zonder waardevolle goederen in het voertuig.

KLACHTEN I.V.M. UITVOERING WERK
13.1 Voor alle andere klachten in verband met de goede uitvoering van de gevraagde werken moet de KLANT IDC onmiddellijk op de hoogte brengen en IDC in staat stellen alle nuttige vaststellingen te doen. Vijf (5) dagen na afhaling/levering van het voertuig kunnen geen klachten meer worden aanvaard. Demontage van de door IDC aangebrachte werken, zonder dat IDC daarbij aanwezig was, ontslaat IDC van elke aansprakelijkheid. Werken uitgevoerd buiten IDC’s werkplaats worden nooit aanvaard. In geen geval kan de KLANT een vergoeding voor gebruiksderving vorderen, om welke reden dan ook.ARTIKEL 14.GARANTIE

14.1 IDC zorgt ervoor dat de opdracht conform de voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsook volgens de voorschriften van technische aard en veiligheidsvoorschriften, uitgevoerd wordt.

14.2 De garantie gaat in op de dag van levering en heeft een duur van zes (6) maanden. De garantie is enkel van toepassing op de werkzaamheden en geleverde zaken.

De garantie vervalt:

 • Indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan IDC kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van IDC zijn uitgevoerd.
 • Indien het voertuig gedurende de garantieperiode door de KLANT of een derde al is gerepareerd of als de schade is veroorzaakt door nalatigheid van KLANT, bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud of doordat de KLANT in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van IDC.

Er bestaat geen aanspraak op garantie als de KLANT niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens IDC heeft voldaan.

14.3 Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de KLANT. IDC streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van KLANT tot betaling van deze kosten onverlet.

14.4 Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de KLANT binnen vijf (5) dagen na ontdekking van het gebrek, klacht neer te leggen bij IDC. Als de klacht door IDC gegrond wordt bevonden, zal IDC, te zijner keuze, de gebrekkige zaken, of onderdelen daarvan, kosteloos vervangen of repareren, dan wel de werkzaamheden opnieuw verrichten.

14.5 Klachten schorten de betalingsverplichting van de KLANT nooit op.

CONSUMENT
De bepalingen van artikel 14.1 tot en met 14.5 zijn van toepassing op de CONSUMENT, uitgezonderd de bepalingen inzake de duur van de termijnen van artikel 14.2 en 14.4, de rest van deze bepalingen blijft onverlet gelden.

Onderstaande bepalingen 14.6 zijn aanvullend, maar gelden ENKEL voor de CONSUMENT.

14.6 De CONSUMENT komt de rechten toe voorzien in artikel 1649bis e.v. B.W. Conform deze bepalingen is elke levering van goederen aan consumenten onderworpen aan de wettelijke garantie van twee (2) jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of redelijkerwijze had kunnen vaststellen.

14.7 De CONSUMENT geniet van een conformiteitsgarantie overeenkomstig de bepalingen van artikels 1649 bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek. Om de aanspraak op garantie geldig te maken dient de CONSUMENT binnen twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek klacht neer te leggen bij IDC. Gedurende deze periode verbindt IDC zich ertoe het defecte onderdeel kosteloos te vervangen of te herstellen.

14.8 De termijn van een jaar bedoeld in artikel 14.6 wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen IDC en de CONSUMENT met het oog op een minnelijke schikking. Deze onderhandeling kent een einde zodra één der partijen uitdrukkelijk standpunt inneemt niet aansprakelijk te zijn voor het zich stellend probleem of gebrek. Een minnelijke expertise van het voertuig schorst voormelde periode niet.

14.9 Indien een gebrek zich voordoet binnen een termijn van zes (6) maanden vanaf de levering, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming.

Als de CONSUMENT een gebrek vaststelt langer dan zes (6) maanden na de levering, dan moet de CONSUMENT bewijs leveren dat het gebrek al bestond op het moment van de levering. Pas na deze bewijsvoering zal IDC het gebrek moeten verhelpen.

14.10 De CONSUMENT heeft het recht om van IDC het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. De tussenkomsten onder garantie moeten worden uitgevoerd in de werkplaats van IDC. Elke herstelling of vervanging moet binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de CONSUMENT verricht worden.

Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voorvloeiend uit het gebruik van het voertuig door de CONSUMENT na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Op de CONSUMENT rust immers een schadebeperkingsplicht.

14.11 De CONSUMENT heeft het recht van IDC een passende prijsvermindering of de ontbinding van de Overeenkomst te eisen:

 • Indien herstelling of vervanging buitensporig is en hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging of,
 • Indien IDC niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de CONSUMENT de herstelling of de vervanging kan uitvoeren.

14.12 Als het over een defect gaat van geringe betekenis heeft de CONSUMENT GEEN recht om de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.

14.13 In geval van ontbinding wordt de terugbetaling aan de CONSUMENT afhankelijk gesteld (verminderd met de waarde) van het gebruik dat de CONSUMENT van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

14.14 De CONSUMENT doet al het nodige om de schade niet te verergeren, eventueel door het voertuig niet te gebruiken.

14.15 Na de herstelling of vervanging geniet de CONSUMENT van een nieuwe garantietermijn van twee (2) jaar, maar de reeds begonnen termijn loopt verder vanaf het moment van de vervanging of de beëindiging van de herstelling.ARTIKEL 15. HERSTELLINGEN DIE NIET ONDER DE WAARBORG VALLEN

Herstellingen die blijken ten laste van de KLANT te zijn, moeten het voorwerp uitmaken van een gedetailleerd bestek dat aan de KLANT wordt overhandigd. De klant wordt op voorhand verwittigd indien het bestek tegen betaling geschiedt. In voorkomend geval dat IDC herstelwerken uitvoert aan een voertuig, buiten garantie en tegen betaling, beschikt zij over een retentierecht op het voertuig, tot op het moment der algehele betaling van de herstelkosten, al dan niet vermeerderd met een schadevergoeding en/of verwijlintresten.ARTIKEL 16.OPSCHORTING EN ONTBINDING

IDC is, als de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de KLANT de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst IDC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de KLANT zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Als op de KLANT in staat van faillissement verkeert, op de CONSUMENT de Wet Collectieve Schuldenregeling van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de KLANT/CONSUMENT anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is IDC gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

De KLANT maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door IDC op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. Voor zover dit hem kan worden toegerekend is de KLANT verplicht de schade die IDC ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

Als IDC de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de KLANT terstond opeisbaar, behalve indien de KLANT een CONSUMENT is en de wettelijke voorzieningen in de weg staan aan een onmiddellijke inning van de openstaande schuld.

CONSUMENT
De CONSUMENT heeft het recht om de recht in geval zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van IDC de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij aangetekend schrijven, zonder enige gerechtelijke tussenkomst.ARTIKEL 17.OVERMACHT

IDC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst als en voor zolang IDC daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem op grond van de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, waaronder bijvoorbeeld vandalisme, diefstal, brand, ontploffing, blikseminslag, waterschade, stormschade, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, epidemie, quarantaine, extreme natuurverschijnselen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij IDC zelf, hetzij haar leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Als de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan drie (3) maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

Indien IDC bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is IDC gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.ARTIKEL 18. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Bij onvoorziene omstandigheden, waaronder in ieder geval begrepen een wijziging in de huidige stand van wet - en regelgeving, alsmede significante prijsontwikkelingen in de markt van automobiele onderdelen, waardoor ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst(en) in haar huidige vorm niet langer is toegestaan dan wel naar maatstaven van redelijkheid niet langer gevergd kan worden van één van of beide Partijen, zullen Partijen met elkaar in overleg treden om te onderhandelen over alternatieve contractuele bepalingen die het redelijkerwijze mogelijk maken de gevolgen van de gebeurtenis te ondervangen. Indien deze onderhandelingen niet tot afdoende resultaat leiden, zijn Partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat één der partijen aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Alle reeds door IDC gemaakte kosten zullen niettemin vergoed moeten worden.ARTIKEL 19. AANSPRAKELIJKHEID

BEOORDELING FISCUS/OVERHEID
19.1 IDC kan gelet op de aard van de werkzaamheden geen enkele garantie geven over de (fiscale) appreciatie van het gehomologeerde voertuig door de fiscus/overheid, noch is IDC hiervoor aansprakelijk .

IMMATERIËLE /INDIRECTE SCHADE
19.2 IDC is nimmer aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

MATERIELE /DIRECTE SCHADE
19.3 Als er materiële schade is vastgesteld waarbij IDC’ s aansprakelijkheid betrokken is, heeft IDC altijd het recht deze schade te herstellen. De KLANT dient IDC hiertoe in de gelegenheid te stellen.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IDC aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de KLANT aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID
19.4 Uitgezonderd in geval van overmacht en omstandigheden buiten de wil van de partijen is IDC aansprakelijk voor schade aan het voertuig toegebracht door IDC, zulks met inachtname van de limitering van de aansprakelijkheid conform artikel 19.5 .

Alle eventuele andere schade die voorvalt aan het voertuig, blijft voor rekening van de KLANT (en/of diens verzekeraar).

GELIMITEERDE AANSPRAKELIJKHEID
19.5 IDC’s aansprakelijkheid is gelimiteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans op dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft , dan wel, naar keuze van IDC, tot de terugbetaling van het reeds daarvoor door de KLANT betaalde bedrag en kan zij nooit het bedrag van de tussenkomst van haar verzekeraar te boven gaan, voor zover wettelijk toegelaten.

Met uitzondering van het geval van grove schuld of opzet van IDC , zal de KLANT IDC vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst of uit het gebruik van de door IDC geleverde zaken.

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens IDC bedragen één (1) jaar, uitgezonderd de verjaringstermijn inzake garantie voor de CONSUMENT.

AANSPRAKELIJKHEID STALLING
19.6 Tijdens de stalling van het voertuig dient IDC zorg te dragen voor het voertuig zoals een goede huisvader. Dit laat niet onverlet dat IDC gerechtigd is het voertuig buiten op het parkeerterrein te stallen. Uitgezonderd in geval van overmacht en omstandigheden buiten de wil van de partijen is IDC aansprakelijk voor verlies en schade, toegebracht door IDC aan het in bewaring genomen voertuig, conform de bepalingen van dit artikel.ARTIKEL 20 VERZEKERING

De aansprakelijkheid van IDC is gelimiteerd, zie artikel 19.5. Ondanks alle goede zorgen van IDC kan er niettemin schade aan het voertuig voorvallen zoals beschreven onder artikel 19.4 of door toedoen van andere partijen, waarvoor IDC niet aansprakelijk is. Het is de KLANT dan ook aan te raden om zijn verzekeraar te raadplegen wat de dekking van zijn voertuig aangaat voor deze voorvallen.ARTIKEL 21 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

IDC en de KLANT verbinden zich er elk toe om de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) 2016/679 en om ervoor te zorgen dat ook hun personeel, consultants en onderaannemers deze wetgeving respecteren.

IDC verwerkt als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ de identificatiegegevens, contactgegevens, gegevens met betrekking tot het voertuig, alsook gegevens met betrekking tot het laad -en losadres van de KLANT om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om een Klantenadministratie te voeren en eventuele betwistingen te beheren.

IDC heeft passende maatregelen genomen om de privacy en beveiliging van de persoonlijke data te garanderen. IDC geeft enkel aan een beperkt aantal werknemers (op basis van het “need to know” principe) toegang tot de persoonlijke data. IDC brengt de KLANT op de hoogte over hoe diens privacy en rechten gewaarborgd worden.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de manier waarop betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen raadpleeg IDC’s Privacyverklaring op de website (www.idc-cars/privacy-policy).

De KLANT garandeert over voldoende rechtsgrond te beschikken om de persoonsgegevens door te geven aan IDC en de betrokkenen deze informatie over, van, voor de verwerking te bezorgen, inclusief verwijzing naar de Privacyverklaring.ARTIKEL 22 PUBLICITEIT

IDC behoudt zich het recht voor foto’s en/of films te maken van de uitgevoerde werken voor zowel interne als commerciële doeleinden.ARTIKEL 23 VERTALING

Deze “IDC Algemene Voorwaarden” zijn oorspronkelijk opgemaakt in de Nederlandse taal. Ten aanzien van de vertaling van onderhavige voorwaarden naar het Frans geldt, dat in geval van misverstanden over de woordelijke en inhoudelijke betekenis, de strekking, draagwijdte en interpretatie van deze vertalingen, de Nederlandse tekst de basis vormt en de uitleg en interpretatie van deze tekst prevaleert boven die van welke vertaling dan ook. Deze voorwaarden worden aan de Klant overgemaakt in het Nederlands of Frans, naar gelang de keuze van de Klant.ARTIKEL 24 GELDIGHEID

De mogelijke nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de Overeenkomst(en) of de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang. De ongeldig of nietige bepaling wordt dan vervangen door een bepaling met zoveel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.ARTIKEL 25 GESCHILLEN

Op elke Overeenkomst tussen de IDC en de KLANT is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar IDC zijn maatschappelijke zetel gevestigd heeft . Wanneer de KLANT een CONSUMENT is, geldt evenwel artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.~ versie 2020 ~

ICD CARS | Nieuwlandlaan 66, 3200 Aarschot
GSM: 047956 06 98
E-Mail: info@idc-cars.be
Website: www.idc-cars.be

Deze “IDC CARS Algemene Voorwaarden” worden uitgegeven door IDC. Bij haar berust ook het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Bij geheel of gedeeltelijk gebruik van deze voorwaarden zonder voorafgaandelijke toestemming van IDC is een schadevergoeding van € 5.000 per overtreding verschuldigd.